Federal’s Wedding Opening Day

為左令外出實習更加多元化同俾學累積更多唔同種類既經驗,我地既學生唔單只去歌演比賽、周年匯演等待既外出實習。前幾日我地仲去左聯邦open day 幫準新人化妝添。 見到我地既化妝師同準新人笑得咁燦爛就知佢地都好滿意今次既妝容啦。


Recommended Posts

現在咨詢
1
💬 向我們查詢?
Scan the code
Hi!歡迎來到CMM蒙妮坦課程,我是Amanda Lee。有任何關於報名、課程內容等方面的問題,都歡迎與我聯繫。